บุคลากร

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น (8 ท่าน)
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (4 ท่าน)
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ (6 ท่าน)
กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์ (5 ท่าน)
ท้องถิ่นอำเภอ (14 ท่าน)
ฝ่ายบริหารทั่วไป (2 ท่าน)
ท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย (1 ท่าน)