หนังสือสั่งการ สถ.จ.
ประชุมผู้รับผิดชอบด้านการบริหารงานบุคลากรทางการศึกษาฯ(อบต.)
12 กรกฎาคม 2561
วันที่ออกหนังสือ : 12 กรกฎาคม 2561
เลขที่ : สท0023.2/ว945
เรื่อง : ประชุมผู้รับผิดชอบด้านการบริหารงานบุคลากรทางการศึกษาฯ(อบต.) [ทั่วไป]

ประชุมผู้รับผิดชอบด้านการบริหารงานบุคลากรทางการศึกษาฯ(อบต.)