หนังสือสั่งการ สถ.จ.
แนวทางการรวบรวมประมวลผลข้อมูลเพื่อการปฏิรูปและบันทึกข้อมูลลงเว็บไซต์ ของศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป
21 กรกฎาคม 2557
วันที่ออกหนังสือ : 21 กรกฎาคม 2557
เลขที่ : สท0023.1/ว988
เรื่อง : แนวทางการรวบรวมประมวลผลข้อมูลเพื่อการปฏิรูปและบันทึกข้อมูลลงเว็บไซต์ ของศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป [ด่วนที่สุด]

แนวทางการรวบรวมประมวลผลข้อมูลเพื่อการปฏิรูปและบันทึกข้อมูลลงเว็บไซต์ ของศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป