ข่าวที่น่าสนใจในจังหวัด
อบจ.สุโขทัย ส่งเสริมการปลูกเงาะด้วยวิธีเกษตรธรรมชาติ ให้ผลผลิตที่มีคุณภาพ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1 กรกฎาคม 2558
อบจ.สุโขทัย ส่งเสริมการปลูกเงาะด้วยวิธีเกษตรธรรมชาติ ให้ผลผลิตที่มีคุณภาพ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ดร.พรรณสิริ กุลนาถศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย เปิดเผยว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับ สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งเสลี่ยม ได้จัดโครงการฝึกอบรมปลูกพืชเชิงเศรษฐกิจโดยวิธีเกษตรธรรมชาติ หรือการปลูกเงาะ เพื่อให้เกษตรกรได้มีความรู้ ความเข้าใจการปลูกพืชด้วยวิธีธรรมชาติ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน เพิ่มองค์ความรู้ ความสามารถในการเพาะปลูกและขยายพันธุ์เงาะให้ได้ผลผลิตที่ดี เพิ่มมูลค่าที่ดิน โดยวิธีที่เหมาะสมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันเกษตรกรมีการใช้สารเคมีกันเป็นจำนวนมาก ทำให้ผลผลิตที่ได้อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพผู้บริโภค การส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ปลูกเงาะ ได้ใช้วิธีเกษตรธรรมชาติ ซึ่งเป็นการทำเกษตรกรรมโดยไม่ใช้สารเคมีและปุ๋ยเคมี แต่ใช้การปรับปรุงดินโดยเลียนแบบป่าธรรมชาติ ให้ดินกลับมีความอุดมสมบูรณ์ตามสภาพพื้นที่ และใช้วัสดุที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สามารถให้ผลผลิตทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ สร้างความปลอดภัยและความมั่นใจต่อผู้บริโภคอีกด้วย แหล่งที่มา : สวท.สุโขทัย