รายละเอียดบัญชีเครื่องจักรกลฯ เกี่ยวกับดารฃ่วยเหลือ ผู้ประสบสาธารณภัย