ภาพกิจกรรมในเครือข่าย
โครงการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในกลุ่มผู้เลี้ยงและประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2561

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เทศบาลตำบลบ้านโตนด โดยนายรณงค์ริทธิ์ อุดมรัตนโยธินได้เป็นเกียรติเป็นประธานเปิด โครงการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในกลุ่มผู้เลี้ยงและประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านโตนด ณ ศาลากลางหมู่บ้าน ชุมชนพิลาศรวมใจพัฒนา