ภาพกิจกรรมในเครือข่าย
การจัดทำประชาคมชุมชนเพื่อการพัฒนาระบบประปา และเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เทศบาลตำบลบ้านโตนด โดยนายณรงค์ริทธิ์ อุดมรัตนโยธิน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโตนดพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกฯ ปลัดเทศบาลฯ รองปลัดเทศบาลฯ ผู้อำนวยการกองช่างและประชาชนผู้ใช้น้ำประปาในเขตเทศบาลตำบลบ้านโตนด ประชุมประชาคมเพื่อพัฒนาระบบประปาและร่วมกันหาแนวทางแก้ไขระบบประปาเทศบาลตำบลบ้านโตนด ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลบ้านโตนด (คีรีมาศวิทยา)