ภาพกิจกรรมในเครือข่าย
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติราชการให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เทศบาลตำบลบ้านโตนด โดยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านโตนด เข้าร่วมประชุมโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติราชการให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีนายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานในการเปิดโครงการดังกล่าวด้วย ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลบ้านโตนด (คีรีมาศวิทยา)