ภาพกิจกรรม สถ.จ.สุโขทัย

โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กฯ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัยร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
จัดโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กสู่ความเป็นมืออาชีพและทัศนศึกษาดูงานจังหวัดร้อยเอ็ด
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย
ระหว่างวันที่  29 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2555
ณ โรงแรมไพลินสุโขทัย