หนังสือราชการ สถ.จ.สุโขทัย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2555