ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย

โพสต์เมื่อ :19 ก.พ. 53

ประกาศสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย
เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำเสียในแม่น้ำยม
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด ประจำปี 2553 (งบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง)

…......................................

     ด้วยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย   มีความประสงค์สอบราคาจ้างเหมา
ก่อสร้างโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำเสียในแม่น้ำยมโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด ประจำปี 2553 (งบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง) รายละเอียดตามเอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ 1/2553  ดังนี้

     โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำเสียในแม่น้ำยม  โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด  ประจำปี  2553 (งบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง) ราคากลางงานก่อสร้าง 999,000.00   บาท  (เก้าแสนเก้าหมื่นเก้า -พันบาทถ้วน) ตามแบบแปลนเทศบาลเลขที่ 007/2552 

     ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้
1. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
2. ผู้เสนอราคาไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ    และได้แจ้งเวียนชื่อ
แล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่น เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบทางราชการ
3. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น          ที่เข้าเสนอราคาให้แก่ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย
4. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน    ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้น
แต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
5. ผู้เสนอราคาต้องเป็นบุคคลธรรมดา  หรือนิติบุคคล   และมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า 490,000 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) พร้อมสำเนาสัญญาจ้างและต้องเป็นผลงานสัญญาเดียวเท่านั้น และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัยเชื่อถือ
     ผู้สนใจยื่นซองสอบราคาจ้างดังกล่าวต้องไปดูสถานที่ด้วยตัวเองหรือผู้มีอำนาจให้บุคคลอื่นแทน ในวันที่  9  มีนาคม  2553 ระหว่างเวลา  09.00  น.  ถึงเวลา  10.00  น. โดยไปติดต่อ ณ  กองช่าง  สำนักงานเทศบาล  เมืองสวรรคโลก  อำเภอสวรรคโลก  จังหวัดสุโขทัย และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันเดียวกันผู้ไม่ไปดูสถานที่ก่อสร้าง ถือว่ารับทราบสภาพพื้นที่ก่อสร้างตลอดจนปัญหาและอุปสรรคต่างๆเมื่อมีปัญหาหรืออุปสรรคใดๆในการทำงาน ผู้รับจ้างจะนำมาเป็นข้ออ้างให้พ้นความรับผิดชอบต่อสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัยไม่ได้ และยินยอมปฏิบัติตามที่ราชการกำหนดทุกกรณีจะโต้แย้งใดๆในภายหลังไม่ได้

     กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่   22   กุมภาพันธ์   2553   ถึงวันที่   9  มีนาคม   2553   ณ    กลุ่มงานการเงินบัญชีและตรวจสอบ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. 
กำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่  10 มีนาคม  2553 ตั้งแต่เวลา 10.00  น. เป็นต้นไป ณ สถานที่ประกวดราคากลางจังหวัด (ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย อาคาร 1)  
     ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาจ้างได้ที่ กลุ่มงานการเงินบัญชีและตรวจสอบ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย ในราคาชุดละ 1,000 บาท ระหว่างวันที่  22  กุมภาพันธ์  2553  ถึงวันที่      9  มีนาคม  2553 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5561-3358 ในวันและเวลาราชการ และดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.sukhothailocal.go.th และ www.gprocurement.go.th  


     ประกาศ  ณ  วันที่    19    กุมภาพันธ์    พ.ศ.   2553

 

 


                                                        (นายวันชัย      เล็กประเสริฐ)
                                                      ท้องถิ่นจังหวัด  ปฏิบัติราชการแทน
                                                          ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย

เอกสารแนบ :