สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย
ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ชั้น5 ถนนนิกรเกษม ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000
โทรศัพท์ 055-613358, 055-616062, 055-621929 โทรสาร 055-613358, 055-616062, 055-621929
e-mail : info@sukhothailocal.go.th