สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย      


ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ชั้น5 ถนนนิกรเกษม
ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000

โทรศัพท์ 055-613358, 055-616062, 055-621929
โทรสาร 055-613358, 055-616062, 055-621929

e-mail :
info@sukhothailocal.go.th