ภาพกิจกรรม อปท.
โครงการ อปท.ต้นแบบ ในการบริหารจัดการน้ำตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ำใต้ดิน)

นายวิสุทธิ์ ประกอบความดี ท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วย ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ และ อปท.ต้นแบบที่จังหวัดคัดเลือก จำนวน 2 แห่ง เข้ารับการอบรมตามโครงการ อปท.ต้นแบบ ในการบริหารจัดการน้ำตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ำใต้ดิน) ระหว่างวันที่ 6 - 7 มิ.ย.61 ณ โรงแรมชากังราว จังหวัดกำแพงเพช