ภาพกิจกรรม อปท.
โครงการจัดทำถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียก ซึ่งเป็นนโยบายของจังหวัดเพื่อจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี ๒๕๖๑

วันนี้ (๕ มิ.ย.๖๑) นายพิเชฐ ไทยกล้า นายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี เปิดโครงการจัดทำถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียก ซึ่งเป็นนโยบายของจังหวัดเพื่อจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อส่งเสริมให้บ้านเรือนประชาชนมีการจัดทำถังขยะอินทรีย์/ขยะเปียกให้ครบทุกหลังคาเรือน ณ ชุมชนคูหาสุวรรณ