วัฒนธรรม/การทำงาน

วัฒนธรรม / การทำงานของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย
 

"มีจิตบริการ มุ่งสร้างทีมงาน
ประสานการปฏิบัติกับทุกฝ่าย อำนวยความสะดวกให้ประชาชน"

โดย
ข้าราชการ และลูกจ้าง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย