โครงสร้างการแบ่งงานภายใน

โครงสร้างการแบ่งงานภายใน

โครงสร้างการแบ่งงานภายในของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย
     สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย ได้แบ่งงานภายในออกเป็น 1 งาน 4 กลุ่มงาน ประกอบด้วย
     1. งานบริหารทั่วไป
     2. กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
     3. กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
     4. กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
     5. กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ

     นอกจากนี้ยังได้จัดตั้งสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ จำนวน 9 อำเภอ  เป็นโครงสร้างการแบ่งงานภายในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
      1. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอเมืองสุโขทัย
      2. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอกงไกรลาศ
      3. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอคีรีมาศ
      4. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอบ้านด่านลานหอย
      5. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอทุ่งเสลี่ยม
      6. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอศรีสำโรง
      7. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอสวรรคโลก
      8. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอศรีสัชนาลัย
      9. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอศรีนคร