ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์และแนวทางการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนา อปท.

ยุทธศาสตร์และแนวทางการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดสุโขทัย
    1.ส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแผน ยุทธศาสตร์ระดับชาติ ระดับจังหวัด และตอบสนองความต้องการของประชาชนภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่าย
     2.ส่งเสริมระบบการบริหารงานบุคคลของ อปท.ให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม และเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร อปท.ให้ทำงานอย่างมืออาชีพ
     3.พัฒนา ระบบงบประมาณและการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มี ประสิทธิภาพและสามารถพึ่งตนเองได้
     4.ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการของ อปท.ให้ไปสู่เป้าหมายของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในท้อง ถิ่นตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
     5.ส่งเสริมและพัฒนาการบริการสาธารณะของ อปท.ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
     6.พัฒนา ระบบการจัดการความรู้ (KM) และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากร อปท. เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงาน
     7.ส่งเสริมให้ อปท.นำระบบเทคโนโลยี ฯ มาใช้ในการสนับสนุนปฏิบัติงานตามภารกิจของ อปท.ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
     8.ส่งเสริมให้ อปท.พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด