อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย

อำนาจหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย
     1. ดำเนินการเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของกรมในเขตพื้นที่จังหวัด
     2. กำกับ ดูแล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงาน ท้องถิ่นอำเภอ
     3. อำนวย การ ประสาน ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอันเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดด้านการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย

อำนาจหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
     1.ดำเนินการเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของกรมในเขตพื้นที่อำเภอ
     2.อำนวยการ ประสาน ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอันเป็นอำนาจหน้าที่ของ นายอำเภอเฉพาะด้านการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     3.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย