ข้อมูลอัตราและตำแหน่งบุคลากร

อำเภอเมืองสุโขทัย

 

1.เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี (โทร.055-611126)
   -โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย
   -โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล(ดำรงประชาสรรค์)
2.เทศบาลตำบลบ้านกล้วย (โทร.055-612503,055-651813)
3.เทศบาลตำบลบ้านสวน (โทร.055-699520)
4.เทศบาลตำบลเมืองเก่า (โทร.055-697323)
5.องค์การบริหารส่วนตำบลตาลเตี้ย (โทร.055-632502)
6.องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน (โทร.055-613689)
7.องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลุม (โทร.055-615311)
8.องค์การบริหารส่วนตำบลปากแคว (โทร.055-620552)
9.องค์การบริหารส่วนตำบลปากพระ (โทร.055-946116)
10.องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า (โทร.055-945099)
11.องค์การบริหารส่วนตำบลยางซ้าย (โทร.055-621959)
12.องค์การบริหารส่วนตำบลวังทองแดง (โทร.055-697304)