โรงเรียนในสังกัด อปท.

- โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น