ข้อมูล อปท. จังหวัดสุโขทัย

ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน จ.สุโขทัย

ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน จ.สุโขทัย
     มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 3 รูปแบบ คือ อบจ., เทศบาล, อบต. จำนวน 91 แห่ง แยกเป็น
     1.องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย  1 แห่ง  
     2.เทศบาล 21 แห่ง ประกอบด้วย
          1) เทศบาลเมือง 4 แห่ง     
          2) เทศบาลตำบล 18 แห่ง
     3.องค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 69 แห่ง แยกตามขนาดขององค์การบริหารส่วนตำบล  
          1) ขนาดใหญ่  5 แห่ง       
          2) ขนาดกลาง 64 แห่ง