วิสัยทัศน์/พันธกิจ
วิสัยทัศน์จังหวัดสุโขทัย
"สุโขทัยเมืองแห่งมรดกโลก ท่องเที่ยวประทับใจ"

วิสัยทัศน์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย
" เป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะในการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการให้บริการสาธารณะ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน"

ภารกิจสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย
รับผิดชอบในการให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
ให้ดำเนินการตามกฎหมาย  ระเบียบ ข้อบังคับราชการ ตลอดจนสนองตอบต่องานนโยบายของรัฐบาล และแผนปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสุโขทัย