บทบาท อำนาจหน้าที่

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

     สนับสนุนส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งในด้านการบริหารจัดการ ด้านบริการสาธารณะ ด้านการเงินและบัญชี และด้านการบริหารงานบุคคล

วิสัยทัศน์หน่วยงาน 

     ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล


กลยุทธ์
     
1.ให้บุคลากรได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานเพื่อสร้างภาวะผู้นำและสามารถปรับตัวได้อย่างต่อเนื่อง
2.พัฒนาด้าน IT
3.เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ทัศนคติ และค่านิยมในการทำงาน
4.มีการทำงานเป็นทีม

พันธกิจ
     
1.บุคลากรของสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการพัฒนา
ให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีความสามารถ และปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ
2.ประชาชนอยู่ดีมีสุข อย่างยั่งยืน
3.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี

แผนการดำเนินงาน
     
1.กำหนดแผนในการตรวจสอบ ประเมินผล อปท.
2.เครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานและองค์การต่างๆ
3.พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ
4.การปรับลดขั้นตอนการทำงาน
5.การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
6.มีระบบการส่งเสริมและพัฒนาวิธีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและมีการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าสูงสุด