เว็บไซต์ อปท.ในเครือข่ายจังหวัดสุโขทัย
 

  อำเภอเมืองสุโขทัย    
    เทศบาลตำบลบ้านกล้วย  
    องค์การบริหารส่วนตำบลตาลเตี้ย  
       
  อำเภอกงไกรลาศ    
    องค์การบริหารส่วนตำบลไกรใน  
    องค์การบริหารส่วนตำบลกกแรต  
    องค์การบริหารส่วนตำบลกง  
       
  อำเภอศรีนคร    
    เทศบาลตำบลศรีนคร  
       
  อำเภอศรีสัชนาลัย    
    องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ  
    องค์การบริหารส่วนตำบลป่างิ้ว  
    องค์การบริหารส่วนตำบลดงคู่  
       
  อำเภอคีรีมาศ    
    เทศบาลตำบลทุ่งหลวง  
    เทศบาลตำบลบ้านโตนด  
    องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด  
       
  อำเภอศรีสำโรง    
    องค์การบริหารส่วนตำบลวัดเกาะ  
    องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่  
       
  อำเภอบ้านด่านลานหอย    
    เทศบาลตำบลตลิ่งชัน  
    เทศบาลตำบลลานหอย  
    องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย  
       
  อำเภอทุ่งเสลี่ยม    
    เทศบาลตำบลทุ่งเสลี่ยม